Thongthawil

SERVICE

รถบรรทุกติดเครน


HOME

Truck Mounted Crane

รถบรรทุกติดเครน

SERVICE

Truck Mounted Crane

ให้เช่ารถบรรทุกติดเครน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความกว้างของกระบะ 2.5 เมตร x ความยาวกระบะ 5 เมตร ติดตั้งเครนขนาด 5 ตัน ความยาวบูม 12 เมตร น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 7 ตัน

OVERVIEW